วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Mobile App Using

วิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา

งานที่ 1
           ให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลทำรายงาน เรื่อง วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
         หมายเหตุ   - เขียนด้วยลายมือของตนเอง  ยกเว้นหน้าปก คำนำ สารบัญ และภาพ
                            - ส่งงานภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2560
                            - ส่งช้ากว่ากำหนดคะแนนลดลงครึ่งหนึ่งใบงานที่ 1 กำหนดส่ง .......ภายในวันที่ 8 มิ.ย. 2560........

ใบงานที่ 2 กำหนดส่ง .......ภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2560........


งาน Project  รายบุคคล
ให้ นศ. สร้าง App คำศัพท์ภาษามลายูถิ่น
กำหนดส่ง ภายในสัปดาห์ที่ 18  วันที่ 11-15 กันยายน 2560

กลุ่มที่ 1 รหัส นศ. 001-014


กลุ่มที่ 2 รหัส นศ. 015-026
วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555

งานวิชาการพัฒนาพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์


งานรายวิชาการพัฒนาพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์
(ศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพมายอ)

ให้ นศ. ค้นคว้าและทำรายงาน รายวิชาการพัฒนาพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์ รหัสวิชา 3204-2109 โดยประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

  • -ความหมายของพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์
  • -ความแตกต่างระหว่าง E-Business กับ E-Commerce
  • -ประเภทของพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์
  • -การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์
  • --การชำระเงินในระบบ E-Commerce
  • -กฎหมายพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์
  • -ประโยชน์ของการทำพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์

หมายเหตุ- รายงานประกอบด้วย คำนำ สารบัญ และอ้างอิง
- กำหนดส่ง วันเสาร์ 9/9/2560
- สอบเนื้อหา   9/9/2560