วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ผลสอบวิชาระบบฐานข้อมูล

ผลสอบวิชาระบบฐานข้อมูล

ชื่อวิชาระบบฐานข้อมูล....
Test ch1-2
Test ch3-4
รหัสวิชา…3204-2005……………
ภาคเรียนที่…1…ปีการศึกษา...2557….
ชื่อาจารย์ผู้สอนนายมูหัมหมัดซุกรี....กาซอ....
แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.2/1
20
20
ที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ - สกุล
1
5632040001
นางสาวไซนูน  ดอเล๊าะ
10
5
2
5632040002
นางสาววิไลวรรณ  แวดาแม
9
11
3
5632040003
นางสาวนูรีซัน  ยูโซะ
8
8
4
5632040004
นางสาวซีตีคอรีเยาะ  สามะ
8
12
6
5632040006
นางสาวสูหายาตี  บือราเฮง
9
10
7
5632040007
นางสาวซารีฮะ  มามะ
6
13
8
5632040008
นางสาวมาซีเตาะห์  เวาะหลง
4
13
9
5632040010
นางสาวสุไฮดา  ปากียา
8
9
10
5632040011
นางสาวนูไลลา  ดือราซอ
12
9
11
5632040012
นางสาวแวละห์  แวนาแว
7
12
5632040013
นายบุญยามีน  สือแม
7
14
13
5632040014
นายซาบอรี  อาแว
8
13
14
5632040015
นางสาวรอฮานา  มาลายา
7
8
15
5632040016
นางสาวอามีเราะ  อาแวดอเลาะ
6
12
16
5632040017
นางสาวอัสมาอ์  อาแว
9
9
17
5632040018
นางสาวฟาตีหม๊ะ  นิแม
5
12
18
5632040019
นางสาวมารีแย  มูฮำหมัด
8
10
19
5632040020
นางสาวซอฟียะห์  ดอเลาะ
7
12

ชื่อวิชาระบบฐานข้อมูล....
Test ch1-2
Test ch3-4
รหัสวิชา…3204-2005……………
ภาคเรียนที่…1…ปีการศึกษา...2557….
ชื่อาจารย์ผู้สอนนายมูหัมหมัดซุกรี....กาซอ....
แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.2/2
20
20
ที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ - สกุล
1
5632040021
นางสาวอัลติน่า  โต๊ะมีนา
8
12
2
5632040022
นางสาวรอฮานา  เปาะโกะ
6
13
3
5632040023
นางสาวรอฮานี  เจ๊ะบือราเฮง
6
13
4
5632040024
นางสาวนิสรีน  สาและ
9
13
5
5632040025
นางสาวอายีซะห์  ตาเหร์
7
13
6
5632040026
นางสาวแวรอฮานี  กามา
8
8
7
5632040029
นางสาวแวฟาดีละห์  หะยีสาอุด
7
13
8
5632040030
นายตัรมีซี  มานิ
10
10
9
5632040031
นายอาหามะ  มะดีเยาะ
3
13
10
5632040034
นางสาวนุรซาวาตี  แนแปเราะ
8
7
11
5632040035
นางสาวฟารีดะ  ยูโซ๊ะ
9
9
12
5632040036
นายฮัมมีซี  เจะเอาะ


13
5632040037
นางสาวนิการีมะห์  นิบาแต
8
7
14
5632040039
นางสาวยามานา  และยา
7
11

ชื่อวิชาระบบฐานข้อมูล....
Test ch1-2
Test ch3-4
รหัสวิชา…3204-2005……………
ภาคเรียนที่…1…ปีการศึกษา...2557….
ชื่อาจารย์ผู้สอนนายมูหัมหมัดซุกรี....กาซอ....
แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.2/3
20
20
ที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ - สกุล
1
5632040043
 นางสาวนริศรา  สระทอง


2
5632040044
 นางสาวซีตีฮาวา  สาเมาะ
10

3
5632040046
 นางสาวฟาตีเมาะ  ยามา
10
18
4
5632040047
 นางสาวนูรีดา  ดาโอะ
7
13
5
5632040048
 นางสาวแวนูรีญา  แวกะแม
9
12
6
5632040049
 นางสาวคอลีเยาะ  อาแว
11
16
7
5632040050
 นางสาวดารียะห์  แวนิด
8

8
5632040051
 นางสาวฮานาน  ยิ้มยวน
0
11
9
5632040052
 นางสาวฟิรดาวส์  บูวะ
12
18
10
5632040053
 นายหมัดอาซิม  เจะอาแซ
11
14
11
5632040054
 นายเจะบูกอรี  เจะและ
8

12
5632040055
 นางสาวขอมือเซาะ  กูทา
3
11
13
5632040056
 นายอับดุลก็อฟฟาร์  สาหะ
6
15
14
5632040057
 นางสาวธมลวรรณ  เพชรโยธิน


15
5632040059
 นายฮากีม  เจะมะ
8
16
16
5632040060
 นางสาวอามีเนาะ  เจะโต
9
13

ชื่อวิชาระบบฐานข้อมูล....
Test ch1-2
Test ch3-4
รหัสวิชา…3204-2005……………
ภาคเรียนที่…1…ปีการศึกษา...2557….
ชื่อาจารย์ผู้สอนนายมูหัมหมัดซุกรี....กาซอ....
แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.2/4
20
20
ที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ - สกุล
8
9
1
5632040061
 นายอดุลย์  มูหิ
8
17
2
5632040064
 นายไฟซอล  อาแว
8
16
3
5632040066
นางสาวอาซีซ๊ะ  ไชยสงคราม
13
11
4
5632040068
นางสาวนุรวาฮีดา  เจะและ
11
13
5
5632040070
นางสาวซารีปะห์  ดือราโอะ
10
14
6
5632040071
นางสาวหทัยชนก  คำแพง
4
16
7
5632040072
นางสาวอายียะห์  หะยีมะสะแม
8
15
8
5632040073
นายวีรยุทธ  รักบูรณ์
4

9
5632040074
นางสาวรอฮานี  อาแซ
11

10
5632040075
นางสาวยาวารี  สาอิ
8

11