วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ใบงานวิชาการพัฒนาเว็บชั้นสูง


ใบงานที่ 1
จงเขียนสคริปต์ PHP โดยการใช้คำสั่ง echo ให้แสดงผลลัพธ์ดังนี้
           
            นาย...........................สกุล.................................
            รหัส..............................ชั้น ปวส. 2 .ห้อง..1-2.....                
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
            แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
            วิชาการพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง
            รหัสวิชา 3204-2204
            เกรดเฉลี่ย   3.56ใบงานที่ 2
จงเขียนสคริปต์ PHP โดยการประกาศค่าตัวแปร ให้แสดงผลลัพธ์ดังนี้
            รหัส 5132040XXX
            ชื่อ.....................สกุล...........................
            วิชา  การพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง
            รหัสวิชา  3204-2204
            คาบเรียน  ศุกร์ 13.20-17.20 น.
            เกรด  3.50

            จำนวนผู้เรียน 28 คน
ใบงานที่ 3
            จงเขียนสคริปต์ PHP โดยการใช้โอเปอเรเตอร์ทางคณิตศาตร์ (Arithmatic Operator)  กำหนดให้ตัวแปรมีดังนี้   10, 36, 12   ให้แสดงผลลัพธ์ดังนี้           
                                    36/10 = 3.6    
                                    36*12 = 432
                                    36%10 = 6
                                    12-(10+36) =  -34
                                    36/12 = 3
                                    10+36 = 46


ใบงานที่ 4
            จงเขียนสคริปต์ PHP โดยการใช้คำสั่งควบคุม if….else เพื่อตรวจสอบค่าตัวแปร Score ว่า ถ้า Score มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 50 แสดงคำว่า สอบผ่าน    และหากมีค่าต่ำกว่า 50 แสดงคำว่า สอบตก
โดยให้กำหนดค่าตัวแปร Score = 45

ใบงานที่ 5
            จงเขียนสคริปต์ PHP โดยการใช้คำสั่งควบคุม if….elseif….else  เพื่อตรวจสอบค่าตัวแปร Grade ว่า มีค่าเท่ากับเกรดใดระหว่าง 1-4  
โดยให้กำหนดเงื่อนไขค่าตัวแปร Grade = 4
            หากได้ 1 ให้แสดง  ท่านได้ Grade = 1  พอใช้
            หากได้ 2 ให้แสดง  ท่านได้ Grade = 2  ดี
            หากได้ 3 ให้แสดง  ท่านได้ Grade = 3  ดีมาก
            หากได้ 4 ให้แสดง  ท่านได้ Grade = 4  ดีเยี่ยม
            หากไม่เข้าเงื่อนไขใดๆให้แสดง    คุณสอบตก


ใบงานที่ 6
            จงเขียนสคริปต์ PHP โดยการใช้คำสั่ง Switch Case เพื่อตรวจสอบค่าตัวแปร Grade ว่า มีค่าเท่ากับเกรดใดระหว่าง 1-4 
โดยให้กำหนดค่าตัวแปร Grade = 2
            หากได้ 1 ให้แสดง  Grade = 1  พอใช้
            หากได้ 2 ให้แสดง  Grade = 2  ดี
            หากได้ 3 ให้แสดง  Grade = 3  ดีมาก
            หากได้ 4 ให้แสดง  Grade = 4  ดีเยี่ยม

            หากไม่เข้าเงื่อนไขใดๆให้แสดง    คุณสอบตก

ใบงานที่ 7

จงใช้คำสั่งวนซ้ำ While เพื่อแสดงข้อความบนหน้าเว็บ จากขนาดใหญ่ไปหาขนาดเล็ก

สบายดีมั้ย.....ศิษย์ร้ากกกกกกกกกกกก
สบายดีมั้ย.....ศิษย์ร้ากกกกกกกกกกกก
สบายดีมั้ย.....ศิษย์ร้ากกกกกกกกกกกก
สบายดีมั้ย.....ศิษย์ร้ากกกกกกกกกกกก
สบายดีมั้ย.....ศิษย์ร้ากกกกกกกกกกกก

ใบงานที่ 8

จงใช้คำสั่งวนซ้ำ Do…….While เพื่อแสดงตัวเลขบนหน้าเว็บ จาก 130-61          
  

130
129
128
127
126
125
124
123
122
121
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61

ใบงานที่ 9

จงใช้คำสั่งวนซ้ำ For  เพื่อแสดงผลสูตรคูณแม่ 25 จากมากไปหาน้อย   
      
25 x 25
625
25 x 24
600
25 x 23
575
25 x 22
550
25 x 21
525
25 x 20
500
25 x 19
475
25 x 18
450
25 x 17
425
25 x 16
400
25 x 15
375
25 x 14
350
25 x 13
325
25 x 12
300
25 x 11
275
25 x 10
250
25 x 9
225
25 x 8
200
25 x 7
175
25 x 6
150
25 x 5
125
25 x 4
100
25 x 3
75
25 x 2
50
25 x 1
25