วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558

วิชาระบบปฏิบัติการ (Operating System)

วิชาระบบปฏิบัติการ (Operating System)

Load เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 2 ระบบปฏิบัติการ ชุดที่ 1     ชุดที่ 2
บทที่ 3 ตารางการทำงานของ CPU
บทที่ 4 การติดตาย
บทที่ 5 การจัดการหน่วยความจำ

การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows7