วันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วิชาการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย

ประกาศคะแนนสอบวิชาการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย
ชื่อวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย....
Test #1
สอบ ป. สายแลน
รหัสวิชา…3204-2010……………
ภาคเรียนที่…2…ปีการศึกษา...2557….
ชื่อาจารย์ผู้สอนนายมูหัมหมัดซุกรี....กาซอ....
แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.1/1
20
10
ที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ - สกุล
1
5732040001
นางสาวนูรีซัน   สุหลง
14
10
2
5732040002
นายรุสลัน  อาแว
10
0
3
5732040003
นายฉัฏฐพล  ตังติวิวัฒน์
18
10
4
5732040004
นายซัยฟุตดีน  เจะเงาะ
10
0
5
5732040005
นายอิสมาแอ  ลาดอ
5
0
6
5732040007
นายมาวาร์ดี  หลังยาหน่าย
12
10
7
5732040008
นายอัรฟาน  กาซอ
18
10
8
5732040009
นางสาวมารียานี  ยูนุแม
10
0
9
5732040010
นางสาวอัสน๊ะ  แมงปาซา
10
0
10
5732040011
นางสาวอนันดา  ดอเล๊าะ
4
10
11
5732040012
นางสาวรูฮายา  แวฮามะ
4
0
12
5732040013
นายสุทธิชัย  โมง
12
0
13
5732040017
นายอิบบราเฮง  หะยีสามะ
15
10
14
5732040018
นายอาบีดีน  สาเฮาะ
18
10
15
5732040019
นางสาวมาซีเต๊าะ  กาซอ
14

16
5732040020
นางสาวเศาะฟียะฮ์  กาเซ็ง
11
10

ชื่อวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย....
Test #1
สอบ ป. สายแลน
รหัสวิชา…3204-2010……………
ภาคเรียนที่…2…ปีการศึกษา...2557….
ชื่อาจารย์ผู้สอนนายมูหัมหมัดซุกรี....กาซอ....
แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.1/2
20
10
ที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ - สกุล
1
5732040021
นางสาวโซเฟีย  สุหลง
10
10
2
5732040022
นางสาวฮานีตา  โต๊ะตาม
11
10
3
5732040023
นายสุกรี  มีสา
14
10
4
5732040024
นางสาวนูรีตา  หามะ
9
10
5
5732040026
นายฟุรกอน  สะหลำหมะ
8
10
6
5732040027
นายซอฟวาน  ดามันเต๊ะ
14
10
7
5732040028
นายอับดุลฮาฟิซ  บือราเฮง
18
10
8
5732040029
นางสาวยูรี  แวบือราเห็ง
10
10
9
5732040030
นางสาวนูรไอนี  บือแน
4
10
10
5732040049
นางสาวดารุณี  เตาะสาตู
0
0
11
5732040050
นางสาวฮัฟเสาะ   บากา
9
10
12
5732040054
นายซูกีมาน  ดอเลาะ
10
0