วันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560

แบบฟอร์มวิชาโครงการ ปีการศึกษา 2560

แบบฟอร์มวิชาโครงการ ปีการศึกษา 2560

1.ส่วนนำ
         ปกนอก
         ปกใน
         สารบัญ
2.ส่วนเนื้อหา
         บทที่ 1
                     หน้าแรก
                     หน้าถัดไปจนจบ
         บทที่ 2  
         บทที่ 3
         บทที่ 4
         บทที่ 5
  3.ส่วนท้าย
            

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เอกสารดาวน์โหลด ศูนย์ฝึกฯ อ.มายอ

Download เอกสาร สำหรับศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ อ.มายอ

ใบงานวิชาการปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์  (นักศึกษาศูนย์ฯมายอ ปวส.2)
       ใบงานที่ 1 Mainboard   (กำหนดส่ง 20/01/2561)


เอกสารเนื้อหาวิชาการปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
1.Basic of computer
2.Mainboard
3.CPU
4.RAM
5.Disk Drive
6.Monitor
7.การติดตั้ง Windows 7


รายวิชาโครงการ (Project)

คู่มือการทำเอกสารรูปเล่ม Project
บทที่ 5 ชุดที่ 1
บทที่ 5 ชุดที่ 2
แบบประเมิน

รายวิชาระบบฐานข้อมูล 
สไลด์บทที่ 1
สไลด์บทที่ 2
สไลด์บทที่ 3
เอกสารบทที่ 4
เอกสารบทที่ 5
คู่มือการเรียนภาษา SQL