วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558

งานวิชาโครงการ (ศูนย์ฯมายอ)

งานวิชาโครงการ (ศูนย์ฯมายอ)

            ให้นักศึกษาร่าง และพิมพ์เอกสารวิชาโครงการตามรูปแบบที่กำหนดไว้ดังนี้  (ตามกลุ่มงานที่เสนอไว้แล้ว)
1. ปกนอก
2. ใบรับรองโครงการ
3. ปกใน
4. บทคัดย่อ
5. กิตติกรรมประกาศ
6. บทที่ 1 บทนำ
            หมายเหตุ ปริ้นออกมาเป็นเอกสาร  ส่งให้ตรวจในสัปดาห์หน้า  ( 25 กันยายน 2559 ไม่มีส่ง หักคะแนน)

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555

งานวิชาการพัฒนาพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์


งานรายวิชาการพัฒนาพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์
(ศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพมายอ)

ให้ นศ. ค้นคว้าและทำรายงาน รายวิชาการพัฒนาพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์ รหัสวิชา 3204-2205 โดยประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้
-ความหมายของพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์
-ความแตกต่างระหว่าง E-Business กับ E-Commerce
-ประเภทของพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์
-การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์
--การชำระเงินในระบบ E-Commerce
-กฎหมายพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์
-ประโยชน์ของการทำพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์

หมายเหตุ- รายงานประกอบด้วย คำนำ สารบัญ และอ้างอิง
- กำหนดส่ง อาทิตย์ 2/10/2559
- สอบเนื้อหารายงาน 9/10/2559