วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557

ประกาศรายชื่อผลการสอบเพิ่มคุณวุฒิจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

ประกาศรายชื่อผลการสอบเพิ่มคุณวุฒิจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
(นศ. ที่สอบผ่านให้ไปรับประกาศนียบัตรได้ที่ อ.มูหัมหมัดซุกรี วันที่ 29 เม.ย. 57 เป็นต้นไป)


วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557