วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558

วิชาระบบปฏิบัติการ (Operating System)

วิชาระบบปฏิบัติการ (Operating System)


ให้ นศ. ค้นหาข้อมูล และทำรายงานส่งในรายวิชาระบบปฏิบัติการ ตามเรื่องและหัวข้อที่กำหนดข้างล่างนี้ (เขียนด้วยลายมือของตนเอง ยกเว้นปก คำนำ สารบัญ)
เรื่อง
วิธีการจัดตารางการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU Scheduling Algorithms)
1. การจัดตารางการทำงานแบบมาก่อน ได้ก่อน (First–Come, First-Served Scheduling / FCFS)
2. การจัดตารางการทำงานแบบงานสั้นที่สุดได้ก่อน (Shortest–Job-First Scheduling / SJF)
3. การจัดตารางการทำงานแบบศักดิ์สูงได้ก่อน (Priority Scheduling)
4. การจัดตารางการทำงานแบบเวียนเทียน (Round-Robin Scheduling / RR)
5. การจัดตารางการทำงานแบบแถวคอยหลายชั้น (Multilevel Queue Scheduling)
6. การจัดตารางการทำงานแบบจัดลำดับหลายชั้นแบบเลื่อนชั้นได้ (Multilevel Feedback Queue Scheduling)
หมายเหตุ รูปภาพสามารถตัดแปะได้

กำหนดส่ง วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558


Load เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 2 ระบบปฏิบัติการ ชุดที่ 1     ชุดที่ 2
บทที่ 3 ตารางการทำงานของ CPU
บทที่ 4 การติดตาย
บทที่ 5 การจัดการหน่วยความจำ

การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows7