วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Mobile App Using

วิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา

งานที่ 1
           ให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลทำรายงาน เรื่อง วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
         หมายเหตุ   - เขียนด้วยลายมือของตนเอง  ยกเว้นหน้าปก คำนำ สารบัญ และภาพ
                            - ส่งงานภายในวันที่ 28/5/2558
                            - ส่งช้ากว่ากำหนดคะแนนลดลงครึ่งหนึ่ง